Skip to main content
 

Sustainable Growth Bonds
van de Wereldbank

Gestructureerde obligatie in US$

Vorige Uitgiften

SUSTAINABLE GROWTH BOND 12/2024 VAN DE WERELDBANK – GESTRUCTUREERDE OBLIGATIE IN US$

Isin-code Geplande Einddatum1 Onderliggende Index Nominale waarde Terugbetaling op de Einddatum2 Terugbetalingspremie betaald op de Einddatum2
XS1693816586 13 décembre 2024 World Sustainable Development Goals Select (Price) Voor meer informative over de Index 100 $US Minstens 100% van de Nominale Waarde (in $US) S0 verwijst naar de officiële slotkoers van het Onderliggende actief op de Initiële Observatiedatum
Si verwijst naar het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen van het Onderliggende actief op de
Maandelijkse Observatiedata
Si/S0 – 1 is de “Vastgestelde Prestatie”
– Indien Si/S0 – 1 ≤ 0 (de Vastgestelde Prestatie is negatief of nul):
geen premie
– Indien Si/S0 – 1 > 0 (de Vastgestelde Prestatie is positief):
premie = 100 US dollar × [Si/S0 – 1] (Nominale Waarde vermenigvuldigd met de Vastgestelde Prestatie)
1
Buiten mogelijk geval van een vervroegde terugbetaling.
2
Onkosten en belastingen niet inbegrepen, onderhevig aan het valutarisico als de belegger het kapitaal en de eventuele terugbetalingspremie, die hem worden terugbetaald in US dollar, converteert in euro. In geval van wanprestatie van de Emittent, een Externe Gebeurtenis of Gebeurtenis van Overmacht, (zoals gedefinieerd in de Specifieke Voorwaarden), riskeert u de bedragen in kwestie niet terug te krijgen of kunt u het kapitaal volledig of gedeeltelijk verliezen.
 

Juridische informatie

Uw gebruik van deze website is onderworpen aan de voorwaarden en beperkingen die hierna uiteengezet worden.

Door op onderstaande knop Akkoord te klikken en door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de vermelde voorwaarden en beperkingen.

 • Deze website bevat informatie, documenten en bronnen (samen de “Inhoud” genoemd) over de Sustainable Growth Bonds die door de Wereldbank (International Bank for Reconstruction and Development) uitgegeven kunnen worden in het kader van haar wereldwijde programma voor schulduitgifte (het “Programma”). De voorwaarden bij die uitgifte worden beschreven in de prospectus van 28 mei 2008 van dat Programma (de “Prospectus”) en in haar “Final Terms”. Wanneer de Inhoud verschilt van de informatie die in de Prospectus en de Final Terms te vinden is, heeft de informatie uit de Prospectus en de Final Terms voorrang.
 • De Inhoud wordt enkel ter informatie aangeboden en moet niet als een aanbod of offerte, als een juridisch, fiscaal of ander advies, of als het aanbevelen van een bepaalde transactie gezien worden. De Inhoud vormt geen aanbeveling om in Duurzame Obligaties of andere beoogde effecten te investeren. Hij biedt enkel informatie en wil de aankoop van financiële producten niet aanbevelen, noch het intekenen aanbieden.
 • Elk aanbod om in te tekenen zal gebeuren op basis van de Prospectus en de Final Terms die door de Emittent of in naam van de Emittent voorbereid worden. De beslissing om in de Sustainable Growth Bonds te investeren dient niet op basis van de Inhoud genomen te worden, maar op basis van de Prospectus en de Final Terms.
 • Investeerders in de Sustainable Growth Bonds stellen zich bloot aan het kredietrisico van de Wereldbank.
 • De Wereldbank wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om de Inhoud actueel of vrij van fouten of virussen te houden, of om een ononderbroken toegang tot deze website te verzekeren – waarbij deze laatste (net als de Inhoud) “as is” aangeboden wordt. De Inhoud is enkel actueel op diens publicatiedatum.
 • De Wereldbank is niet aansprakelijk voor fouten of weglatingen in enig deel van de Inhoud, met inbegrip van de Inhoud die (via verwijzing of link) in de websites van derden geïntegreerd is. Zij doet geen enkele uitspraak, noch geeft ze enige garantie van welke aard ook inzake de Inhoud of de websites van derden, of producten of diensten die in de Inhoud of op de websites van derden vermeld of aangeboden worden.
 • Het is mogelijk dat de Sustainable Growth Bonds en andere effecten die in de Inhoud vermeld worden, in bepaalde landen of aan bepaalde personen niet verkocht mogen worden. Het is verboden de Inhoud te bekijken vanuit landen waar die illegaal is. Personen die ervoor kiezen deze website te bezoeken, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetten van hun land.
 • Investeerders die overwegen een obligatie van de Wereldbank, met inbegrip van de Sustainable Growth Bonds, aan te kopen, wordt aangeraden om hun eigen financiële en juridische adviseurs te raadplegen, voor meer informatie over die obligaties, de risico’s en factoren die ze in aanmerking moeten nemen wanneer ze erin investeren, de gepaste instrumenten voor de analyse van zo’n investering en diens relevantie voor de specifieke situatie van elke investeerder.
 • De Inhoud verwijst naar de World Sustainable Development Goals Select (Price) (de “Index”), die door BNP Paribas S.A. (« BNP Paribas ») gepromoot wordt. De Berekeningsagent Solactive stelt alles in het werk om de juiste berekening van de Index maximaal te verzekeren. Ze is op geen enkele manier verplicht – uitgezonderd eventuele verplichtingen tegenover de emittenten – om aan derden, meer bepaald investeerders en/of financiële tussenpersonen, enige, in de Index ontdekte fout bekend te maken.
 • Sustainable Growth Bond wordt op geen enkele manier door Solactive AG gesponsord, gepromoot, verkocht of ondersteund. BNP Paribas en Solactive bieden ook geen enkele, expliciete of impliciete, garantie of verzekering inzake de resultaten voor het gebruik van de index en/of de niveaus waarop een index zich op een specifiek moment, van een welbepaalde datum of andere bevindt. De prestaties van de Index in het verleden vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige prestaties. Er wordt geen enkele garantie gegeven wat de positieve prestaties van de Index betreft.
 • Voorbehouden rechten. De ganse Inhoud (met inbegrip van, meer bepaald, de grafische elementen, de icoontjes en het algemene uitzicht van de website en de Inhoud) is eigendom van de Wereldbank. De Wereldbank doet van geen enkel van haar eigendomsrechten op de Inhoud afstand, met inbegrip van, meer bepaald, de auteursrechten, merknamen en andere intellectuele eigendomsrechten. Geen enkele gebruiker van deze website mag enig deel van deze website of van de Inhoud doorverkopen, opnieuw publiceren, afdrukken, downloaden, kopiëren, doorgeven of weergeven (via een html-“kader” of andere), zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Wereldbank. Het in redelijke mate kopiëren of afdrukken voor individueel gebruik is niettemin toegelaten. De beschikbaarheid van alle of een deel van de Inhoud via deze website vormt op geen enkele wijze een overdracht van de auteursrechten, merknamen of andere intellectuele eigendomsrechten vanwege de Wereldbank naar enige gebruiker van de website of derden.