Skip to main content
 

Sustainable Growth Bond 12/2024
van de Wereldbank

Gestructureerde obligatie in US$
Investeer in duurzame ontwikkeling voor de toekomstige generaties

Inschrijvingsprijs: US$102

ISIN-code : XS1693816586

Inschrijvingsperiode : Van 16 oktober 2017 tot 30 november 2017*

* (behoudens vervroegde afsluiting, naar inzicht van de Emittent – raadpleeg de Final Terms)

Impact op de ontwikkeling:

Alle obligaties van de Wereldbank zijn Obligaties voor Duurzame Ontwikkeling1. De fondsen die worden opgehaald door Sustainable Growth Bond 12/2024, zullen projecten en activiteiten van de Wereldbank ondersteunen om armoede te helpen uitroeien en een inclusieve groei te creëren, en dit op een duurzame wijze.

Potentieel rendement:

Op de geplande Einddatum na 7 jaar geniet u een terugbetalingsrecht van 100% van het kapitaal2 in US dollar3 dat u hebt geleend aan de Wereldbank3, en behoudens wanprestatie van de Wereldbank, Aaa/AAA-notering4
… Plus een eventuele terugbetalingspremie op de geplande Einddatum, wanneer de prestatie van de Aandelenindex World Sustainable Development Goals Select (Price) positief is5.

Voor meer informatie, gelieve uw bank te contacteren

PER TELEFOON

bij het Easy Banking Centre
op het nr. 02 433 41 34

OP HET WEB

via Easy Banking Web

IN ELK BNP PARIBAS
FORTIS KANTOOR

Belangrijkste kenmerken

Type belegging World Bank Sustainable Growth Bond 12/2024 (“de Effecten“) is een gestructureerd schuldeffect, uitgegeven door de International Bank for Reconstruction and Development (IBRD ofwel de “Wereldbank”) in het kader van haar Programma van 2008, zoals gewijzigd. De Effecten zijn geen overheidsobligaties, maar directe, gestructureerde, ongedekte obligaties van de Wereldbank. In geval van wanbetaling van de Emittent, van een Externe Gebeurtenis of een Gebeurtenis van Overmacht (zoals gedefinieerd in de Specifieke Voorwaarden), krijgt u mogelijk de bedragen waarop u recht hebt, niet terug en kunt u het kapitaal volledig of gedeeltelijk verliezen.
Gebruik van het kapitaal De netto-opbrengsten van de uitgifte van de Effecten zullen door de IBRD ter ondersteuning de duurzame ontwikkeling in de IBRD lidstaten.
Investeringsdoelstellingen Uw potentieel rendement hangt af van de evolutie van de Aandelenindex World Sustainable Development Goals Select (Price), samengesteld uit aandelen van ondernemingen die de ESG-normen integreren en met name bijdragen tot de Doelstellingen van Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties.
Onderliggende Index Index World Sustainable Development Goals Select (Price)
Openbaar aanbod Tijdens de commercialiseringsperiode wordt de Sustainable Growth Bond 12/2024 van de Wereldbank verdeeld in België
Selectie Houder van een effectenrekening. Inschrijving via een erkende verdeler van de Emittent.
Bedrag van het Aanbod Minimaal 2 000 000 USD en maximaal 150 000 000 USD. De toewijzingsmethode van de Effecten in geval van overonderschrijving wordt beschreven in de Specifieke Voorwaarden.
Emittent International Bank for Reconstruction and Development, IBRD (ofwel de “ Wereldbank “),gelegen Washington, Verenigde Staten.
Berekeningsagent van de Effecten BNP Paribas S.A.
Nominale waarde van elke coupure 100 $US
Inschrijvingsprijs voor de retailbeleggers (offer price) 102% van de Nominale Waarde, namelijk 102 $US
Commissie betaald door de retailbelegger en reeds inbegrepen in de inschrijvingsprijs van 102 % (geen aparte betaling vereist) Bij uitgifte, ontvangen de deelnemende banken een éénmalige commissie voor de verspreiding en promotie van de Effecten. Deze zijn gelijk aan een maximum jaarlijks bedrag van 0.80% van de Nominale Waarde van de belegde Effecten.
Inschrijvingsperiode Van 16 oktober 2017 tot 30 november 2017 (behoudens vervroegde afsluiting, volgens goeddunken van de Emittent – zie Specifieke Voorwaarden). Gedurende deze periode voorziet de Emittent de publicatie van zijn Gecondenseerde Trimestriële Financiële Staten (niet geauditeerd) op 30 september 2017. Zodra dit document beschikbaar is op de website.
Betalingsagent Citibank, N/A., London Branch
Notering van Luxemburg (gereglementeerde markt). De toelating tot de verhandeling vertegenwoordigt geen liquiditeitsgarantie.
Andere uitgaven die specifiek ten laste van de inschrijvers of kopers zijn Kosten voor de bewaring van de effecten op een effectenrekening: Gelieve met uw bank te verifiëren welke kosten (desgevallend) in rekening worden gebracht, alvorens dit product te onderschrijven.
Financiële diensten: Gelieve met uw bank te verifiëren welke kosten (desgevallend) in rekening worden gebracht, alvorens dit product te onderschrijven.
Fiscale behandeling momenteel van toepassing op particuliere beleggers in België De inkomsten uit schuldeffecten die worden ontvangen bij een financiële tussenpersoon die in België gevestigd is, zijn onderworpen aan de roerende voorheffing (RV) van 30%. De inhouding van de RV heeft een bevrijdend karakter in hoofde van de particuliere beleggers.
De fiscale afhandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger en kan achteraf worden gewijzigd. De andere categorieën van beleggers worden verzocht om zich te informeren in verband met het fiscaal stelsel dat op hen van toepassing is.
Taks op Beursverrichtingen (TOB) – Geen TOB op de primaire markt (dat wil zeggen tijdens de inschrijvingsperiode).
– TOB van 0,09% bij verkoop en aankoop op de secundaire markt (maximaal 1 300 EUR per verrichting).
Geplande Einddatum 13 december 2024 (buiten mogelijk geval van een vervroegde terugbetaling)
Terugbetaling op de geplande Einddatum* minstens 100% van de Nominale Waarde (in US dollar)
Terugbetalingspremie betaald op de geplande Einddatum* S0 verwijst naar de officiële slotkoers van het Onderliggende actief op de Initiële Observatiedatum (1 december 2017)
Si verwijst naar het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen van het Onderliggende actief op de Maandelijkse Observatiedata (26 mei 2023, 26 juni 2023, 26 juli 2023, 28 augustus 2023, 26 september 2023, 26 oktober 2023, 27 november 2023, 27 december 2023, 26 januari 2024, 26 februari 2024, 26 maart 2024, 26 april 2024, 27 mei 2024, 26 juni 2024, 26 juli 2024, 26 augustus 2024, 26 september 2024, 28 oktober 2024, 26 november 2024)
Si/S0 – 1 is de “Vastgestelde Prestatie”
– Indien Si/S0 – 1 ≤ 0 (de Vastgestelde Prestatie is negatief of nul): geen premie
– Indien Si/S0 – 1 > 0 (de Vastgestelde Prestatie is positief): premie = 100 USD × [Si/S0 – 1] (Nominale Waarde vermenigvuldigd met de Vastgestelde Prestatie)
Belangrijkste risico’s – Risico van volledig of gedeeltelijk kapitaalverlies (indien de effecten worden verkocht vóór de geplande Einddatum, in geval van wanbetaling van de Wereldbank, in geval van een vervroegde terugbetaling)
– Geen minimale terugbetalingspremie gegarandeerd
– Valutarisico USD/EUR
– Liquiditeitsrisico
– Mogelijke gevallen van vervroegde terugbetaling
– Index-gebonden risico
Het is raadzaam dat beleggers de risico’s die vermeld zijn in het Prospectus en de Specifieke Voorwaarden aandachtig lezen. De onderstaande risico’s zijn maar enkele van de belangrijkste risico’s die een belegging in de Effecten met zich meebrengt en zijn in geen geval exhaustief.
Bijkomende informatie voor het openbaar aanbod in België – Wegens het in de Effecten ingebouwde afgeleide component, worden deze gestructureerde schuldeffecten beschouwd als een afgeleid instrument.
– In het kader van de bepalingen betreffende onrechtmatige bedingen vermeld in het Belgische Wetboek van Economisch Recht, bevestigt de Emittent dat de onrechtmatige bedingen in het Prospectus niet-toepasselijk werden gemaakt via de Specifieke Voorwaarden.
– Met al uw klachten over dit product -diensten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis NV – Klachtenbeheer – Warandeberg 3, 1000 Brussel, of per e-mail op klachtenbeheer@bnpparibasfortis.com. In geval van een klacht, kan de belegger, als hij niet tevreden is met het antwoord van zijn/haar bank, een claim indienen via de website : (in het Nederlands) http://www.ombudsfin.be/nl/particulieren/klacht-indienen; (in het Frans) http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte; (in het Engels) http://www.ombudsfin.be/en/individuals/introduce-complaint.
Op de Obligaties toepasselijk recht Engelse recht
Documentatie Sustainable Growth Bond 12/2024 door de International Bank for Reconstruction and Development (IBRD ofwel de “Wereldbank”), (“de Effecten“) is een gestructureerd schuldeffect dat wordt uitgegeven door de Wereldbank in het kader van haar Global Debt Issuance Facility of algemeen uitgifteprogramma voor schuldobligaties (het “ Programma “) volgens de algemene voorwaarden beschreven (i) in het prospectus van dit Programma de dato 28 mei 2008 (het “ Prospectus “), en (ii) in de definitieve voorwaarden van het Effect van 12 oktober 2017 (de “Specifieke Voorwaarden“). Dit marketingdocument is noch zal worden voorgelegd aan een bevoegde autoriteit in de Europese Economische Ruimte of elders. Dit document is opgesteld door de Emittent en is voorbehouden voor gebruik en verspreiding uitsluitend in België en in geen enkele andere jurisdictie. Niets in deze brochure mag worden opgevat als een verzoek of een aanbod tot inschrijving, een juridisch, fiscaal of ander advies, of een aanbeveling om enige transactie aan te gaan. De informatie in deze brochure vormt in geen geval een aanbeveling van het instrument waarnaar verwezen wordt. Ieder aanbod tot inschrijving zal gebeuren op basis van het Prospectus en de Specifieke Voorwaarden opgesteld door de Emittent of namens de Emittent. Een beslissing om te beleggen in de Effecten mag niet worden genomen op basis van dit document, maar moet worden genomen op basis van het Prospectus en de Specifieke Voorwaarden.
*
Onkosten en belastingen niet inbegrepen, onderhevig aan het valutarisico als de belegger het kapitaal en de eventuele terugbetalingspremie, die hem worden terugbetaald in US dollar, converteert in euro. In geval van wanprestatie van de Emittent, een Externe Gebeurtenis of Gebeurtenis van Overmacht, (zoals gedefinieerd in de Specifieke Voorwaarden), riskeert u de bedragen in kwestie niet terug te krijgen of kunt u het kapitaal volledig of gedeeltelijk verliezen.
1 Voor meer informatie over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties kunt u terecht op http://www.un.org/sustainabledevelopment/
2 In dit document verwijst de term “kapitaal” naar de Nominale Waarde van de Effecten (100 USD), vermenigvuldigd met het aantal Effecten dat de belegger in zijn bezit heeft.
3 Onkosten en belastingen niet inbegrepen, onderhevig aan het valutarisico als de belegger het kapitaal en de eventuele terugbetalingspremie, die hem worden terugbetaald in US dollar, converteert in euro. In geval van wanprestatie van de Emittent, een Externe Gebeurtenis of Gebeurtenis van Overmacht, (zoals gedefinieerd in de Specifieke Voorwaarden), riskeert u de bedragen in kwestie niet terug te krijgen of kunt u het kapitaal volledig of gedeeltelijk verliezen.
4 Hoogste credit rating van Moody’s/Standard & Poor’s op 2 oktober 2017. Deze rating kan op elk ogenblik worden herzien door de ratingagentschappen en biedt geen garantie met betrekking tot de solvabiliteit van de Emittent en de Garant van de formule. De rating mag geen argument vormen om het product te onderschrijven. Meer informatie over de ratings vindt u op http://www.wikifin.be/nl/themas/sparen-en-beleggen/sleutelvragen/ratings. http://www.wikifin.be/nl/themas/sparen-en-beleggen/sleutelvragen/ratings.
5 Er wordt geen enkele verzekering geboden met betrekking tot de positieve prestaties van de Index en de gegevens uit het verleden houden geen voorspelling in voor toekomstige prestaties. De Index is van het type “Price Return “. Dit betekent dat de dividenden van de aandelen van deze Index, hierin niet worden herbelegd en dus geen rechtstreekse invloed hebben op de prestaties ervan, in tegenstelling tot een index van het type “Total Return”. De prestatie wordt dus met uitsluiting van dividenden berekend. De terugbetalingspremie die op de geplande Einddatum wordt betaald, hangt af van het niveau van de Index op de Maandelijkse Observatiedata gedurende de laatste 19 maanden van de looptijd van de Effecten.
 

Juridische informatie

Uw gebruik van deze website is onderworpen aan de voorwaarden en beperkingen die hierna uiteengezet worden.

Door op onderstaande knop Akkoord te klikken en door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de vermelde voorwaarden en beperkingen.

 • Deze website bevat informatie, documenten en bronnen (samen de “Inhoud” genoemd) over de Sustainable Growth Bonds die door de Wereldbank (International Bank for Reconstruction and Development) uitgegeven kunnen worden in het kader van haar wereldwijde programma voor schulduitgifte (het “Programma”). De voorwaarden bij die uitgifte worden beschreven in de prospectus van 28 mei 2008 van dat Programma (de “Prospectus”) en in haar “Final Terms”. Wanneer de Inhoud verschilt van de informatie die in de Prospectus en de Final Terms te vinden is, heeft de informatie uit de Prospectus en de Final Terms voorrang.
 • De Inhoud wordt enkel ter informatie aangeboden en moet niet als een aanbod of offerte, als een juridisch, fiscaal of ander advies, of als het aanbevelen van een bepaalde transactie gezien worden. De Inhoud vormt geen aanbeveling om in Duurzame Obligaties of andere beoogde effecten te investeren. Hij biedt enkel informatie en wil de aankoop van financiële producten niet aanbevelen, noch het intekenen aanbieden.
 • Elk aanbod om in te tekenen zal gebeuren op basis van de Prospectus en de Final Terms die door de Emittent of in naam van de Emittent voorbereid worden. De beslissing om in de Sustainable Growth Bonds te investeren dient niet op basis van de Inhoud genomen te worden, maar op basis van de Prospectus en de Final Terms.
 • Investeerders in de Sustainable Growth Bonds stellen zich bloot aan het kredietrisico van de Wereldbank.
 • De Wereldbank wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om de Inhoud actueel of vrij van fouten of virussen te houden, of om een ononderbroken toegang tot deze website te verzekeren – waarbij deze laatste (net als de Inhoud) “as is” aangeboden wordt. De Inhoud is enkel actueel op diens publicatiedatum.
 • De Wereldbank is niet aansprakelijk voor fouten of weglatingen in enig deel van de Inhoud, met inbegrip van de Inhoud die (via verwijzing of link) in de websites van derden geïntegreerd is. Zij doet geen enkele uitspraak, noch geeft ze enige garantie van welke aard ook inzake de Inhoud of de websites van derden, of producten of diensten die in de Inhoud of op de websites van derden vermeld of aangeboden worden.
 • Het is mogelijk dat de Sustainable Growth Bonds en andere effecten die in de Inhoud vermeld worden, in bepaalde landen of aan bepaalde personen niet verkocht mogen worden. Het is verboden de Inhoud te bekijken vanuit landen waar die illegaal is. Personen die ervoor kiezen deze website te bezoeken, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetten van hun land.
 • Investeerders die overwegen een obligatie van de Wereldbank, met inbegrip van de Sustainable Growth Bonds, aan te kopen, wordt aangeraden om hun eigen financiële en juridische adviseurs te raadplegen, voor meer informatie over die obligaties, de risico’s en factoren die ze in aanmerking moeten nemen wanneer ze erin investeren, de gepaste instrumenten voor de analyse van zo’n investering en diens relevantie voor de specifieke situatie van elke investeerder.
 • De Inhoud verwijst naar de World Sustainable Development Goals Select (Price) (de “Index”), die door BNP Paribas S.A. (« BNP Paribas ») gepromoot wordt. De Berekeningsagent Solactive stelt alles in het werk om de juiste berekening van de Index maximaal te verzekeren. Ze is op geen enkele manier verplicht – uitgezonderd eventuele verplichtingen tegenover de emittenten – om aan derden, meer bepaald investeerders en/of financiële tussenpersonen, enige, in de Index ontdekte fout bekend te maken.
 • Sustainable Growth Bond wordt op geen enkele manier door Solactive AG gesponsord, gepromoot, verkocht of ondersteund. BNP Paribas en Solactive bieden ook geen enkele, expliciete of impliciete, garantie of verzekering inzake de resultaten voor het gebruik van de index en/of de niveaus waarop een index zich op een specifiek moment, van een welbepaalde datum of andere bevindt. De prestaties van de Index in het verleden vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige prestaties. Er wordt geen enkele garantie gegeven wat de positieve prestaties van de Index betreft.
 • Voorbehouden rechten. De ganse Inhoud (met inbegrip van, meer bepaald, de grafische elementen, de icoontjes en het algemene uitzicht van de website en de Inhoud) is eigendom van de Wereldbank. De Wereldbank doet van geen enkel van haar eigendomsrechten op de Inhoud afstand, met inbegrip van, meer bepaald, de auteursrechten, merknamen en andere intellectuele eigendomsrechten. Geen enkele gebruiker van deze website mag enig deel van deze website of van de Inhoud doorverkopen, opnieuw publiceren, afdrukken, downloaden, kopiëren, doorgeven of weergeven (via een html-“kader” of andere), zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Wereldbank. Het in redelijke mate kopiëren of afdrukken voor individueel gebruik is niettemin toegelaten. De beschikbaarheid van alle of een deel van de Inhoud via deze website vormt op geen enkele wijze een overdracht van de auteursrechten, merknamen of andere intellectuele eigendomsrechten vanwege de Wereldbank naar enige gebruiker van de website of derden.